!هموطن
مردم و سرزمین ایران روزهای دشوار و  هراسناکی را سپری میکنند و جمهوری اسلامی پس از ۴ دهه فساد، ستم و جنایت در مسیر فروپاشی است. وظیفه انسانی و میهنی ایرانیان خارج از کشور است تا با پژواک صدای ملت رنجدیده و گرفتار ایران در جوامع میزبان، ندای آزادیخواهی و خوا سته های به حق آنان را
.به گوش مردم جهان، رسانه ها، دولتها و سیاستمداران رسانده برای پشتیبانی و یاری هممیهنان در سرزمین مادری به یکدیگر بپیوندند

. پیوند هموطنان با باورها و اندیشه های گوناگون می تواند بر پایه سه اصل کلی زیر تحقق یابد 

یک: باور به گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دمکراتیک -

دو: پذیرش و باورمندی به نظمی دمکراتیک و لیبرال بر پایه منشور جهانی حقوق بشر -

سه: باورمندی به یکپارچگی و تمامیت سرزمین ایران -

بی تردید همفکری و همکاری و برنامه ریزی مجموعه باورمندان به سه اصل فوق روند حرکت پشتیبانی از مردم به پا خواسته ایران را
.شتاب و گسترش خواهد داد

آدرس تماس برای پیوستن به جنبش همبستگی

solidarityfordemocraticiran@gmail.com